Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η Victus Networks Α.Ε., που εδρεύει στο 18ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος & Πύλου 153 51, Παλλήνη Αττικής, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 129071801000 («εμείς» ή «εμάς» «η Εταιρεία»), έχει συσταθεί για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μετόχων της, ήτοι των εταιρειών VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ (δύναται να αναφέρονται από κοινού ως «Πάροχοι»).

Η Εταιρεία έχοντας ως στόχο να προστατεύσει και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά σας δεδομένα, στην οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, έχει θέσει μέχρι σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, προς εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσής της με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Η παρούσα ενημέρωση, η οποία σας παρέχεται σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και οιοδήποτε σχετικό νόμο εκδοθεί και ισχύσει στην Ελλάδα, έχει ως στόχο την ενημέρωσή σας για:

 • Την πολιτική της Εταιρείας όσον αφορά στη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας
  δεδομένων,
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και
 • Άλλες απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εξασφαλιστεί η δίκαιη και διαφανής επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όταν ενεργούμε ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή Εκτελούντες την Επεξεργασία, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Αυτό δύναται να λαμβάνει χώρα, για παράδειγμα, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, υποβάλλετε αίτηση για εργασία στην Εταιρεία, έχετε σύμβαση ως ιδιοκτήτης ακινήτου στο οποίο έχει εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθεί σταθμός βάσης ή οποιοσδήποτε τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, όταν κάνετε μια αίτηση/παράπονο ως συνδρομητής / χρήστης δικτύου των Παρόχων μας, όταν είστε προμηθευτής, συνεργάτης, ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που έρχεται σε επαφή με εμάς (συλλογικά το κάθε ένα αναφέρεται ως (“χρήστης”, “εσείς”, “εσάς”).

Η παρούσα ενημέρωση μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε να συνάδει με πιθανές νέες προτάσεις της αρμόδιας Ελληνικής Ρυθμιστικής Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), της ΕΕ ή την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο dataprotection@victus.gr.

i. Η Εταιρεία στο πλαίσιο εκπλήρωσης του καταστατικού της σκοπού, δύναται να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης με ιδιοκτήτες ακινήτων στα οποία έχει εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθεί τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός. Επίσης, ενδέχεται να διαχειριστούμε οποιοδήποτε θέμα προκύπτει από τη σύμβαση μίσθωσης που έχετε μ’ έναν από τους Παρόχους μας. Στη διάρκεια της συμβατικής σας σχέσης είτε μ’ εμάς, είτε με τους Παρόχους μας, μπορεί να συλλέξουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Προσωπικά στοιχεία (ον/μο, δ/νση, πατρώνυμο κλπ)
 • Στοιχεία Επικοινωνίας (π.χ. email, τηλέφωνο)
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας
 • ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ
 • Αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών
 • Τυχόν οικονομικές οφειλές σε Τρίτους ή στο Δημόσιο
 • Τυχόν βάρη επί του ακινήτου (προσημειώσεις, υποθήκες κλπ)
 • Τυχόν εγγραφείσες κατασχέσεις επί του ακινήτου
 • Πιστοποιητικά/Εξουσιοδοτήσεις για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης
 • Συμφωνητικά Μίσθωσης, Τροποποιήσεις και Λύσεις αυτών

ii. Επίσης, σε περίπτωση που λάβουμε το βιογραφικό σας σημείωμα (CV), στο πλαίσιο αίτησης μέσω διαδικτύου για θέση εργασίας στην Εταιρεία, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία που μας έχουν παρασχεθεί προκειμένου να δούμε αν ανταποκρίνονται σε τυχόν ευκαιρίες εργασίας της Victus για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Ενδεικτικά, μπορεί να συλλέξουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Προσωπικά στοιχεία
 • Στοιχεία Επικοινωνίας (π.χ. email, τηλέφωνο ή άλλο)
 • Ακαδημαϊκές πληροφορίες
 • Εμπειρία εργασίας
 • Ιστορικό εκπαίδευσης
 • Συστατικές επιστολές

iii. Επιπλέον, η Εταιρεία στο πλαίσιο άσκησης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, δύναται να συνάπτει συμβάσεις με εργολάβους και συνεργάτες για την παροχή υπηρεσιών από μέρους τους σχετικά με το αντικείμενο της Εταιρείας. Ενδεικτικά, μπορεί να συλλέξουμε τ’ ακόλουθα δεδομένα για το προσωπικό τους:

 • Προσωπικά στοιχεία (ον/μο)
 • Στοιχεία Επικοινωνίας (π.χ. email, τηλέφωνο)
 • Αριθμό δελτίου ταυτότητας, αριθμό διαβατηρίου, πινακίδες αυτοκινήτου
 • Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα ή μη για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών (πχ. αναρρίχηση σε σταθμούς βάσης)
 • Δεδομένα αξιολόγησης προμηθευτών

iv. Τέλος, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε αυτόματα κάποιες πληροφορίες από τον υπολογιστή σας ή την κινητή σας συσκευή μέσω της χρήσης cookies. Η λειτουργία και χρήση cookies, της ιστοσελίδας μας επεξηγείται σε ξεχωριστή πολιτική με τίτλο Πολιτική Cookies.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας και υπό την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως ενημερωθεί με την παρούσα πολιτική για το είδος των δεδομένων, τον σκοπό, την έκταση της επεξεργασίας και τους αποδέκτες αυτών. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα “Τα δικαιώματά σας” της παρούσας πολιτικής για περισσότερες πληροφορίες.

Ωστόσο, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να βασίζεται και σε άλλη νομιμοποιητική βάση πέραν της συγκατάθεσης, όπως είναι η εκτέλεση σύμβασης, η υποστήριξη των έννομων επιχειρηματικών συμφερόντων της Victus Networks και η συμμόρφωση με άλλες νομικές υποχρεώσεις:

i. Για την εκτέλεση σύμβασης: η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας ως προς τη σύμβαση

ii. Για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση: η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι υποχρεωτική όπως στην περίπτωση τήρησης αρχείων για φορολογικούς σκοπούς ή παροχή προσωπικών σας δεδομένων σε ένα δημόσιο φορέα ή αρχή επιβολής του νόμου

iii. Για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων: η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να πραγματοποιηθεί κατά την εκτέλεση μίας σύννομης δραστηριότητας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντά σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τίθενται σε επεξεργασία ή διανέμονται για περαιτέρω σκοπούς, εκτός εάν απαιτηθεί από τη νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο ή από την υπογεγραμμένη σύμβαση ή από άλλες έννομες υποχρεώσεις της Εταιρείας.

i. Διαβίβαση σε Τρίτους
Η Victus Networks δε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι με την Εταιρεία, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές ανάγκες της Εταιρείας, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Όταν παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, διασφαλίζουμε πως οι τελευταίοι συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Ειδικότερα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων ενδέχεται να περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι αποδέκτες:

 • Όλες οι δημόσιες αρχές (φορολογικές αρχές, φορείς πολεοδομικού σχεδιασμού, EEET και λοιπές διοικητικές αρχές) στις οποίες διαβιβάζονται από την Εταιρεία προσωπικά δεδομένα ως υποχρέωση εκ του Νόμου
 • Δικαστήρια, δικαστικές αρχές, δικαστικοί επιμελητές, αρχές επιβολής του νόμου ή ανεξάρτητες /ρυθμιστικές αρχές στο πλαίσιο επίλυσης οιαδήποτε αστικής, ποινικής ή διοικητικής διαφοράς
 • Οι συμβεβλημένοι συνεργάτες της Εταιρείας όπως εργολάβοι, δικηγόροι, μηχανικοί, μεσιτικές εταιρείες, ορκωτοί ελεγκτές, φορολογικοί σύμβουλοι, πάροχοι τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και σύμβουλοι ΙΤ
 • Τράπεζες/Πιστωτικά Ιδρύματα
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Οι Πάροχοί μας και κάθε σύμβουλός τους που απαιτείται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα δυνάμει κάθε νομικής βάσης για τη σχετική επεξεργασία

Για το δε προσωπικό των εργολάβων και των συνεργατών της Εταιρείας τα προσωπικά τους δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν στους ακόλουθους αποδέκτες:

 • Εκμισθωτές, διαχειρίστριες εταιρείες φύλαξης ή/και διαχείρισης επαγγελματικών κτιρίων/χώρων/εμπορικών κέντρων, πρεσβείες, στρατόπεδα, χώροι ΜΜΜ, χώροι συνάθροισης κοινού (μουσεία, συναυλιακοί χώροι, γήπεδα, κτλ), οι οποίοι βάσει των κανονισμών ασφάλειας εισόδου στις εγκαταστάσεις τους ζητούν στοιχεία επισκεπτών προ της επίσκεψης.

ii. Διαβίβαση εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταφέρονται σε άλλες χώρες. Αν στο μέλλον διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα ή χρειαστεί να τα μοιραστούμε με άλλους, εκτός του πλαισίου αυτού, θα ενημερωθείτε άμεσα. Ταυτόχρονα, θα έχουμε διασφαλίσει ότι εμείς και εκείνα τα πρόσωπα ή οι εταιρείες που θα χρειαστεί να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα, συμφωνούν να τα προστατεύσουν από ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, σύμφωνα με την εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων με πρότυπες ρήτρες ή άλλους κατάλληλους μηχανισμούς.

Διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μόνο όταν είναι απαραίτητο. Δεν διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες χωρίς χρονικό περιορισμό και όταν δεν εξυπηρετούν πλέον κανένα σκοπό.

Ενδεικτικά, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί η πολιτική διακράτησης μας, είναι τα ακόλουθα:

 • Ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμοί,
 • Οδηγίες για βέλτιστες πρακτικές και γενικές πρακτικές του κλάδου,
 • Χρονικοί περιορισμοί για την άσκηση νομικών απαιτήσεων βάσει των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας και της ΕΕ,
 • Αποδεικτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του ελέγχου που διενεργείται από τους Παρόχους, τις δημόσιες εποπτικές αρχές ή / και φορείς,
 • Έννομες επιχειρηματικές ανάγκες

Όταν δεν έχουμε καμία νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη ή νομική υποχρέωση να επεξεργαστούμε και να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τότε αυτά διαγράφονται.

Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για εσάς. Τα μέτρα που χρησιμοποιούμε έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τον κίνδυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών. Ειδικότερα, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό για το σκοπό αυτό, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από οποιαδήποτε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση και από οποιοδήποτε άλλο είδος παράνομης επεξεργασίας.

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 1. ενημέρωσης: για να λαμβάνετε κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία σας σε συνοπτική, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή.
 2. πρόσβασης: για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους
 3. διόρθωσης: ώστε να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
 4. διαγραφής, [γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»]: για τη διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη
 5. περιορισμού της επεξεργασίας: σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κλπ.
 6. φορητότητας: ώστε να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο
 7. απόσυρσης συγκατάθεσης/ εναντίωσης: σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ανά πάσα στιγμή

Για να ασκήσετε κάποιο εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό έγγραφο αίτημα στην Εταιρεία στη διεύθυνση: dataprotection@victus.gr.

H Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη αυτού, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Έχετε επίσης το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η Εταιρεία παραβιάζει την εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) είναι τα ακόλουθα:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Ενημέρωση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dataprotection@victus.gr.

Η Victus Networks μπορεί να τροποποιεί περιοδικά την παρούσα Ενημέρωση, ώστε αυτή να απεικονίζει τις πρόσφατες πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πολιτική Cookies

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου, μικρού μεγέθους, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή κατά την περιήγηση σας στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα προκειμένου να αναγνωρίσουν τον επισκέπτη.

Για την προστασία της ιδιωτικότητας του επισκέπτη, η ιστοσελίδα χρειάζεται την συγκατάθεσή σας πριν τη χρησιμοποίηση των αρχείων cookies. Για τον Σκοπό αυτό, κατά την πρώτη επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα, θα λάβετε ειδοποίηση που θα ζητά την συγκατάθεση σας πριν συνεχίσετε την περιήγηση σας στο www.victus.gr.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα cookies της Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics αλλά και τις δυνατότητες επιλογών που έχετε ως επισκέπτης της σελίδας αναφορικά με την χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε εδώ: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=el

Συχνές Ερωτήσεις

Kανονισμός 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 27ης Απριλίου 2016, που στοχεύει στην εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 και κάθε αναφορά σε αυτόν θα πρέπει να ερμηνεύεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την εθνική εφαρμοστική νομοθεσία.

κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ο Κανονισμός καθορίζει ότι:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να είναι νόμιμη, δίκαιη και διαφανής.
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι επαρκή, να είναι σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας και να περιορίζονται μόνο σε αυτά που είναι απαραίτητα.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται θα πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα.
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απολύτως απαραίτητο, και όχι για περισσότερο χρόνο.
 • Θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία.

Κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.